Hyppää sisältöön

Ympäristö

Raisio on selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Kestävät toimintatavat ja avoimuus luovat perustan Raision vastuulliselle ympäristötyölle.

Katsaus Raision vastuulliseen ympäristötyöhön vuonna 2014

  • Raisio toteutti Suomen toimipaikoillaan ympäristö-, terveys- ja turvallisuusinvestointeja noin 0,5 miljoonalla eurolla. Noin 70 % investoinneista tähtäsi prosessi- ja työturvallisuuden parantamiseen ja noin 30 % materiaalitehokkuuden ja jätehuollon kehittämiseen. Investoinnit kohdistuivat pääosin työ- ja prosessiturvallisuuden parantamiseen. Toimenpiteiden kohteina olivat mm. hoitotasot, siilojen sulkuluukut, keskussiivousjärjestelmä, lastauksen ohjaus. Toteutetuilla muutostöillä parannettiin turvallisuuden ohella myös materiaalitehokkuutta. Paineilmakompressorin ja valaisimien uusimisilla tavoitellaan energiansäästöä.

  • Suomessa Raisio oli mukana seudullisessa Raision-Naantalin alueen hajupäästöjen leviämisselvityksessä. Hajumittaukset suoritettiin Raision tehdasalueella syksyllä 2013. Ilmatieteenlaitoksen laatima lopullinen raportti ja hajumallinnus valmistuivat vuoden 2014 lopulla. Raportin mukaan Raisio-konsernin vaikutus alueen hajuihin oli vähäinen.

  • Vuoden 2014 aikana toteutettiin melumittaukset Raision tehdasalueella. Lisäksi ilmapäästöt mitattiin voimalaitokselta sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaus suoritettiin esteröintilaitoksella. Edellä mainitut mittaustulokset täyttivät ympäristölupapäätösten vaatimukset.

  • Suomen tuotantolaitoksilla Raisio välttyi pahoilta ympäristövahingoilta vuonna 2014.  Ulkoinen palovaara aiheutui Ylivieskan rehutehtaalle elokuussa, kun tehtaan viereisellä puunkuormausalueella syttyi tulipalo, jota sammutettiin osittain tehtaan piha-alueen kautta ja tehtaan palovesiverkoston vedellä. Tapahtuma ei aiheuttanut vahinkoa rehujen valmistukseen.

  • Raision toimipaikalla järjestettiin keväällä vuosittainen jätekoulutustilaisuus. Tilaisuus oli avoin koko Suomen henkilökunnalle. Tilaisuuden tarkoituksena oli kerrata jätehuollon keskeisiä toimintamalleja ja tavoitteita sekä kertoa tulevaisuuden lainsäädännöllisistä ym. näköpiirissä olevista muutoksista.

  • Ympäristönsuojelun käyttökustannukset olivat Suomessa noin 0,4 M€.

  • Määräystenmukaisuus: Kouvolan rehutehtaan ympäristöluvan tarkistushakemus jätettiin elokuussa Etelä-Suomen hallintovirastolle. Raision voimalaitoksen ympäristölupamääräysten tarkistushakemuksen jättäminen siirrettiin vuodelle 2015 meneillään olevan energiantuotantovaihtoehtojen selvityshankkeen vuoksi.

  • Ympäristölupien mukaiset päästömittaukset suoritettiin. Tiedossa ei ole ympäristölainsäädännön rikkomuksiin liittyviä sakkoja tai sanktioita.

 

Ympäristöhankkeet

Raisio on tunnistanut kestävän kehityksen tärkeimpiä alueita tuotteiden elinkaariarvioinnin avulla, keskittynyt hävikin ja energiankulutuksen pienentämiseen sekä auttanut sopimusviljelijöitään viljelemään kestävämmin ja tehokkaammin. Raisio tekee yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa useissa tutkimus- ja kehitysprojekteissa ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja toimintaketjun tehostamiseksi. Raisiolle on tärkeää vaikuttaa koko ruokaketjun kestävyyteen, sillä suurin osa sen ympäristövaikutuksista tapahtuu Raision oman toiminnan ulkopuolella.

Lue lisää sidosryhmien kanssa tehdyistä ympäristöhankkeista

 

Ympäristöraportoinnin laajuus

Raisiolla on tuotantoa yhteensä neljässä maassa: Suomessa, Isossa-Britanniassa, Puolassa ja Tsekissä. Raision ympäristöraportointi kattaa merkittävimpien ympäristövaikutusten osalta kaikki konsernin jatkuvat liiketoiminnot Suomessa, Iso-Britanniassa ja Puolassa.

Tšekin Candy Plus -yhtiön kaksi tuotantolaitosta sisältyvät raportointiin vuoden 2013 alusta. Raportointilaajuudesta on poistunut kasviöljyliiketoiminta, joka syksyllä Raisiossa käynnistyneiden yt-neuvottelujen tuloksena päätettiin lopettaa. Kasviöljytehtaan tuotantotoiminta on ollut keskeytyneenä jo tammikuun 2014 loppupuolelta alkaen. Lisäksi Suomen rehutehtailla että Iso-Britanniassa suoritettiin tuotannon keskittämis- ja tehostamistoimia.

TAVOITE 2015

100%

Raision elintarvikkeisiin käyttämästä palmuöljystä on sertifioitua.

Lue lisää

TAVOITE 2015

Hyödynnettävän jätteen osuuden nostaminen